IZRAČUN PRIHRANKOV

Električna energija je pomembna življenjska dobrina, ki ima svojo ceno, njena količina pa je omejena. V času gospodarske krize je zavedanje o možnostih prihrankov električne energije in s tem tudi prihrankov na mesečnem računu zelo pomembno.

Namen aplikacije

Aplikacija s primeri dobrih praks in nasveti opozorja na možnosti prihranka električne energije v vašem gospodinjstvu. Z aplikacijo na enostaven način preverite, kako in koliko lahko privarčujete pri uporabi posameznih naprav v gospodinjstvu, in izračunate, kakšen porabnik električne energije ste v primerjavi s povprečnim primerljivim gospodinjstvom v Sloveniji. Hkrati v aplikaciji in nasvetih najdete ukrepe, ki pripomorejo k učinkovitejši uporabi naprav, s čimer lahko občutno znižate računu za porabljeno električno energijo.

 

Kako aplikacija deluje

V aplikaciji izberete tip obračunavanja (enotarifni ali dvotarifni števec) in nato napravo, za katero želite preveriti trenutno porabo. Na podlagi trenutnega izračuna porabe in izvedenih ukrepov na izbrani napravi, vas aplikacija vodi do končnega izračuna možnega prihranka električne energije in denarja. Na koncu se grafično in številčno prikaže izračun prihrankov, ki ga lahko pošljete prek elektronske pošte, natisnete ali objavite na svojem Facebook profilu.

 

Eno ali dvotarifno merjenje?

Poznamo tri tarifne postavke:

  • VT - višja dnevna tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 06:00 do 22:00.
  • MT - nižja tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22:00 do 06:00 naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 00:00 do 24:00.
  • ET - je enotna tarifa, ki jo beleži eno ali dvotarifni števec vsak dan od 00:00 do 24:00.

Nižja tarifa se pri stikalnih urah, ki ne omogočajo nastavitve praznikov in poletnega časa, meri:

  • v poletnem času ob delavnikih med 23:00 in 7:00,
  • ob sobotah in nedeljah od 00:00 do 24:00,
  • ob dela prostih dnevih od 00:00 do 24:00.

Dvotarifni števec s pomočjo stikalne ure registrira manjšo tarifo vsak delavnik od 22:00 do 6:00 ne glede na zimski ali poletni čas, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 00:00 do 24:00.

Če uporabljate enotarifno merjenje, je priporočljivo, da si uredite dvotarifno. Za podrobnejše informacije pokličite v klicni center vašega elektrodistribucijskega podjetja, ki bo tudi poskrbelo za prehod. Pri menjavi bo mogoče potreben tudi ogled in preureditev merilnega mesta ter nakup novega števca.

 

Katera postavka na števcu je višja in katera nižja tarifa

Oznake na dvotarifnih števcih za višjo in nižjo dnevno tarifo pri različnih modelij razlikujejo. Pojavljajo se v eni od naslednjih oblik:

VT VT T1 1
MT MT T2 2

Koristi učinkovite rabe električne energije

Koristi učinkovite rabe električne energije so:

1. Nižji račun za električno energijo

Z različnimi ukrepi v gospodinjstvu lahko zmanjšamo račun za električno energijo tudi do 20 %.


2. Manj izpustov CO2

Z racionalno rabo energije lahko bistveno vplivamo na količino emisij CO2, saj vsaka prihranjena kWh električne energije zmanjša izpuste za 1,15 kg.

Pri proizvodnji električne energije emisije CO2 povzroča proizvodnja iz fosilnih goriv (lignit, rjavi premog, zemeljski plin in tekoča fosilna goriva) povzroča precejšnje emisije CO2. V Sloveniji je bilo v letu 2010 37 % električne energije proizvedene v termoelektrarnah, 63 % pa iz drugih virov proizvodnje, kot so jedrska elektrarna, hidroelektrarne in drugi obnovljivi viri energije (lesna biomasa, bioplin, sonce).

 

Uporabljene cene električne energije v aplikaciji

Pri izračunu smo upoštevali povprečno ceno električne energije šestih največjih dobaviteljev gospodinjskih odjemalcev v Sloveniji na dan 27. 5. 2015.

Cene vsebujejo:

  • osnovni paket električne energije dobavitelja (povprečje šestih največjih).

Cene ne vsebujejo elementov, ki so vezani na obračunsko moč, uporabo omrežja za element energije (kWh), prispevkov, trošarino, stalnih stroškov in dodatnih storitev. V izračun nismo všteli raznih dodatkov in ugodnosti, ki jih zaračunavajo dobavitelji, saj se po odjemalcih električne energije in dobaviteljih razlikujejo.

Tako so v izračunu uporabljene naslednje cene v € (vse cene že vsebujejo DDV):

Tarifa VT MT ET
Povprečna cena v €/kWh 0,08122 0,046626 0,072573

Vsi izračuni v aplikaciji temeljijo na izvornih podatkih o porabi električne energije po električnih aparatih in napravah glede na energijski razred, povzetih tako s spletnih strani proizvajalcev električnih aparatov in naprav kot tudi prodajalcev le teh. Ukrepe in nasvete za varčno rabo energije po posameznih električnih aparatih in napravah smo povzeli po različnih internetnih virih institucij, podjetij in posameznikov, ki prav tako spodbujajo in osveščajo o učinkoviti rabi energije.

Projekt izvaja:

  • sponsors
© 2011 - 2021 SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o.8